Naše Centrum vykonáva pobytovou formou opatrenia v:

  • a. profesionálnych náhradných rodinách
  • b. samostatne usporiadaných skupinách
  • c. skupine mladých dospelých

Pobytové opatrenia súdu vykonávame pre dieťa na základe:

  • a. nariadenia ústavnej starostlivosti
  • b. nariadenia neodkladného opatrenia
  • c. uloženia výchovného opatrenia

Ako fungujeme?

Pobytovú formu poskytujeme celoročnou nepretržitou prevádzkou. Pre umiestnené deti poskytujeme starostlivosť vo forme bývania, stravovania, obslužných činností, osobného vybavenia, výchovy, zabezpečenia školskej dochádzky, pravidelnej prípravy do školy, získavania zručností v rôznych oblastiach.

Deťom tiež poskytujeme sociálne a psychologické poradenstvo, psychologickú diagnostiku, výchovné a pedagogické vedenie, pedagogickú diagnostiku ako aj  špeciálnopedagogickú pomoc a diagnostiku.

Deti podporujeme v oblasti športovej, kultúrnej, umeleckej, rekreačnej a duchovnej. Našim cieľom je poskytnúť deťom podporu a rozvoj, možnosť rozvinúť svoju osobnosť, talenty a zručnosti, učiť ich vhodne sa správať a viesť ich k zodpovednému životu.

Dôraz kladieme primárne na vytvorenie vzťahu s deťmi, výchovné pôsobenie, ponúkame deťom pestrú paletu voľnočasových aktivít v interiéri aj exteriéri, podporujeme rozvoj intelektuálnej, emocionálnej, interpersonálnej oblasti osobnosti dieťaťa, tiež rozvoj manuálnych zručností. Ako najdôležitejší bod v našej práci je podpora kontaktu dieťaťa s jeho rodinou a hľadanie možnosti pre návrat dieťaťa do svojej rodiny.

Dôležitou súčasťou práce s deťmi a ich prípravy je aj podpora schopnosti osamostatňovania sa a plnohodnotného fungovania v dospelosti. V prípade, že deti vstupom do dospelosti nemajú možnosť vrátiť sa do svojej rodiny, zabezpečujeme plný servis v zmysle vybavenia ubytovania a práce.

Pobytové opatrenie poskytujeme aj pre plnoletú fyzickú osobu, ktorou je mladý dospelý na zabezpečenie poskytnutia starostlivosti mladému dospelému po dovŕšení plnoletosti na základe dohody.